Desenvolupament de programari

Desenvolupament de programari

Programa informàtic

Fig.1: Procés de transformació d’un codi font a un codi executable

Màquina virtual (JVM)

Llenguatge de programació

Tipus de llenguatge de programació

 • Primera generació o llenguatge màquina: llenguatges màquina
 • Segona generació o llenguatges d’assemblador: llenguatges d’assemblador (drivers)
 • Tercera generació o llenguatges d’alt nivell: C, Java, Pascal, Basic, …
 • Quarta generació o llenguatges de propòsit específic: Visual Basic, Visual Basic .NET, PHP, ASP, PL/SQL, ABAP4 de SAP, FileMaker,  4D,  …
 • Cinquena generació: Lisp, Prolog, …

Fig. 2. Llenguatge de segona generació

En els llenguatges de tercera generació, la traducció a llenguatge màquina la poden fer els compiladors o els intèrprets.

Compiladors: Programes que tradueixen el programa escrit amb un llenguatge d’alt nivell al llenguatge màquina. Detectarà els possibles errors del programa font per aconseguir un programa executable depurat.Pascal, C, C++, .NET, …

Intèrprets: Programes que tradueixen el programa escrit amb un llenguatge d’alt nivell al llenguatge màquina, però en temps d’execució. No es fa un procés previ de traducció de tot el programa font a codi de bytes, sino que es va traduint i executant instrucció per instrucció: Javascript, PHP, ASP, …

Paradigmes de programació

 • Paradigma imperatiu/estructurat -> Programació estructurada (C, Basic, Pascal, Cobol, …)
  • sequència, selecció, iteració
  • claredat, teorema de l’estructura i disseny descendent + programació modular – TADs
 • Paradigma d’objectes -> Programació orientada a objectes (C++, Java, C#,…)
  • abstracció, encapsulació, modularitat, jerarquia i polimorfisme
 • Paradigma funcional (Lisp)
 • Paradigma lògic (Prolog)

Fases de desenvolupament dels sistemes d’informació:

Metodologies de gestió de projectes:

 • Mètrica v3.0
 • PMBOK
 • Metodologies àgils: Extreme Programming, Scrum, …

Fig.3: Fases de desenvolupament d’una aplicació  segons metodologia Mètrica v3.0

Rols dels components de l’equip del projecte: Parts interessades (stakeholders), Cap de projecte, Consultors, Analistes, Programadors

Instal·lació i ús d’entorn de desenvolupament

Entorn de desenvolupament integrat (IDE)

 • GUI + editor de text + compilador/intèrpret + depurador
 • Accés a la bbdd i gestió d’arxius
 • Control de versions
 • Refactorització
 • Documentació i ajuda

Exemples IDE:

Procés d’instal·lació (Java + Eclipse):

C:\Users\monica>java -version
java version “13.0.2” 2020-01-14

Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.2+8)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.2+8, mixed mode, sharing)

C:\Users\monica>javac -version
javac 13.0.2

C:\Users\monica>echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2\bin

 • Configurar JDK a Eclipse
  • Eclipse – Window – Preferences – Java – Installed JREs -> jdk 13.0.2

MacOS

 1. https://crunchify.com/step-by-step-guide-to-setup-and-install-apache-tomcat-server-in-eclipse-development-environment-ide/
 2. https://crunchify.com/tomcat-starts-but-home-page-does-not-open-on-browser-with-url-http-localhost8080/

Windows

Exemples: Calculadora i Servlet

EXEMPLE CALCULADORA

 • instal·lació de nou programari: WindowBuilder
  • Help – Eclipse Marketplace: WindowBuilder
 • Creació del projecte
  • File – New – Project – WindowBuilder – SWT Designer – SWT/JFace Java Project
   • Project Name: Calculadora
 • Creació de la classe Calculadora
  • File – New – Other -WindowBuilder – SWT Designer – SWT – Application Window
   • Name: Calculadora
   • Create contents in: Public static mani() method

EXEMPLE SERVLET

REFERÈNCIES

 1. Institut obert de Catalunya. Procés de transformació d’un codi font a un codi executable [Figura]. Recuperat de https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/IC_S_INF/INF_IC_S_M05/web/html/index.html 
 2. Institut Obert de Catalunya. Llenguatge de segona generació. [Figura]. Recuperat de https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/IC_S_INF/INF_IC_S_M05/web/html/index.html
 3. Institut Obert de Catalunya. Fases de desenvolupament d’una aplicació  segons metodologia Mètrica v3.0 [Figura] Recuperat de https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/IC_S_INF/INF_IC_S_M05/web/html/index.html
Please follow and like us: